Oinarri ideologikoak / Fundamentos ideológicos (4 languages)

(Testu osoa euskara / Texto completo castellano)

11 eraso 12 erantzun, Feministok Prest!

Vuestras violencias tendrán respuesta

Gaur egun, beharrezkoa eta ezinbestekoa deritzogu bortizkeriatzat zer ulertzen dugun birplanteatzea, bere konplexutasun guztiak eta bere foma anitzak ulertzeko markoa sortuz. Bortizkeria matxistak ez dira kolpeak eta hilketak soilik; kontu estrukturala da eta sistema batean oinarritzen da. Emakumeak beldurrean hezitzen gaituzte eta sinistarazi nahi digute gure gorputza ahula dela eta gizonena, berriz, erasokorra. Bortizkeria matxista ez da bakarra, baizik eta gure jendarteak eraikitzen duen egitura sendoa; feminismoak, egoera hori agerian uzteko eta aurre egiteko erantzunkizuna dauka.

Agintariak genero bortizkeriagatik oso arduratuak agertzen diren bitartean, errealitatearekin bestelakoa da: berdintasunaren arloan murrizketak ematen dira aurrekontuetan. sentsibilizazioan, bortizkeria matxista ekiditeko dauden baliabideak koordinatzen instituzioetan lanean dihardutenei gutxietsiz. Feminizidioa ez da kasualitate hutsa,kontua ez da gizon batzuek burua galtzea, eta ez dira inondik ere kasu isolatuak. Feminizidioak gure jendartearen erdigunean daude generoen instituzionalizazioaren bitartez.

Harreman bortitzak naturalak bailitzan lehenesten dituzte, maitasuna, jabetza moduan, jeloskortasuna eta kontrola; hauek normalizatzeaz gain, beste harreman ereduak ikustezin bihurtzen dituzte. Hau dela eta, arau horri ihes egiten dioten gorputzak eta harremanak bortizkeria matxista jasaten dute. Lesbianen kontrako erasoak, nerabe transexualek beren buruaz beste egitea, eta aniztasun funtzionala duten pertsonenganako erasoak ere bortizkeria matxistak dira.

Gaua eta jaiak bortizkeriarako espazioak dira. Gaua, alkohola eta permisibitatea aitzaia emakumeon kontrako erasoak zeharo areagotzen dira. Batzuentzat jaiak ondo pasatzeko espazioak diren bitartean, beste batzuentzat erasoak, bazterkeria eta beldurra sentitzeko espazioak dira.

Ekonomia kapitalistak zerbitzu sozialak murrizten ditu, eta emakumeenganako eragin haundiagoa dauka. Honek prestigiorik gabeko lanak egitera eta zaintzera behartzen du. Emakume etorkinek, esplotazioa eta isolamendu egoerei aurre egin behar die eta gure jendartearen herentzia arrazista eta kolonialista beraien gain utzi. Gaur egun, gainera, eraso sexistak neurri arrazistak justifikatzeko eta zabaltzeko erabiltzen ari dira, eta arazoaren arrazoia guztiz manipulatzen da.

Ez gara ez biktimak, ezta pertsona pasiboak ere, gure bizitzaren protagonistak baizik.Gure errealitatearen transformazio sozialean eragin zuzena duen sujetu politikoak gara. Arazoaren muinari heltzeko ordua da, konpromezuak hartzeko ordua , bortizkeria matxistak ekiditu eta emakumeak menpekotasun espazioan ezartzen dituen sistema eraldatzeko garaia. Badakigu bere jatorriak zeintzuk diren eta aurre egiteko prest gaude.

Euskal Herriko mugimendu feminista erasoei aurre egiteko prest dago, eta apirilaren 9-an Gasteizen hau plazaratzeko aukera ezinhobea izango dugu. Kaleak betetzeko gonbidapena egiten dugu, gure aliantzak erakusteko eta altu eta ozen eraso bakoitzaren aurrean egongo garela esateko prest gaude: 11 eraso, 12 erantzun, Feministok Prest! Erasorik ez erantzunik gabe!

 

11 eraso 12 erantzun, Feministok Prest!

Vuestras violencias tendrán respuesta

En la actualidad resulta necesario y urgente replantear lo que entendemos por violencia, creando un marco que nos permita entender su complejidad y sus múltiples formas. La violencia machista no solo se materializa en los golpes y asesinatos; sino que es estructural y se asienta en un sistema que socializa a las mujeres en el miedo y naturaliza el cuerpo femenino como débil y el masculino como agresivo. La violencia machista no es una; sino un entramado de violencias que estructuran nuestra sociedad y que desde el feminismo tenemos la responsabilidad de visibilizar y combatir.

Mientras las autoridades parecen muy preocupadas con la violencia de género, la realidad demuestra que a la vez se recorta en presupuestos en igualdad; ninguneando a los órganos institucionales encargados de prevenir, sensibilizar y coordinar los recursos para evitar la violencia machista. Los feminicidios no son daños colaterales que producen unos hombres enajenados; sino que se asientan en el núcleo de nuestras sociedades a través de la institucionalización de los géneros.

Amor como propiedad y celos y control como algo natural priorizan unas formas de relación violentas; y definen una normalizad que invisibiliza otros modelos. Todos los cuerpos y modelos que se escapen de esa norma sufrirán violencia machista. Agresiones a lesbianas, suicidios de adoslescentes transexuales y agresiones a cuerpos con diversidad funcional también es violencia machista.

La noche y las fiestas son un potencial espacio para la violencia. Con el pretexto de la nocturnidad, el alcohol y la permisividad, se multiplican las agresiones sexistas contra nosotras. Mientras que para unos las fiestas son espacios de ocio y desinhibición, para otras son lugares de agresiones, exclusión y trabajo.

La economía capitalista recorta en servicio sociales y se ensaña con las mujeres; encargándonos los trabajos sin prestigio y obligándonos a cuidar. Las mujeres migrantes, además, se enfrentan a situaciones de aislamiento y explotación laboral; cargando sobre ellas toda la herencia racista y colonialista de nuestra sociedad. Hoy, además, se están utilizando las agresiones sexuales para difundir medidas racistas; lo que manipula de lleno la dimensión del problema.

No somos víctimas ni pasivas, sino las protagonistas de nuestras vidas y las sujetas políticas que deciden incidir en la transformación social de nuestra realidad. Es hora de ir a la raíz del problema, de repartir compromisos y de hacer apuestas claras para combatir las violencias machistas y las relaciones de poder que subordinan a las mujeres. Sabemos cuáles son sus orígenes y estamos preparadas para combatirla.

El Movimiento Feminista de Euskal Herria está unido y listo para dar una respuesta contundente a las agresiones y tenemos una oportunidad el próximo 9 de abril en Gasteiz. Animamos a todas a llenar las calles con nuestra denuncia, mostrar nuestras alianzas y decir bien alto que estaremos enfrente de cada agresión: 11 eraso, 12 erantzun, Feministok Prest!Vuestras agresiones tendrán respuesta.

 

 

11 eraso 12 erantzun, Feministok Prest!

Plus aucune agression sans réplique.

 

Il est aujourd’hui nécessaire et urgent de revoir ce que nous entendons par violence, en créant un cadre qui nous permette de comprendre sa complexité et ses formes multiples. La violence machiste ne se matérialise pas seulement par les coups et les meurtres ; elle est structurelle et repose sur un système qui socialise les femmes à la peur et qui naturalise le corps féminin comme faible et le corps masculin comme agressif. Il n’y a pas une violence machiste, il y a un ensemble de violences qui structurent notre société ; et nous, féministes, avons la responsabilité de les rendre visibles et de les combattre.

 

Alors que les autorités semblent très préoccupées par la violence de genre (du moins dans l’Etat espagnol), la réalité démontre que pendant ce temps-là elles réduisent les budgets accordés aux politiques d’égalité et qu’elles ne donnent pas les moyens nécessaires aux organismes institutionnels chargés de prévenir, sensibiliser et coordonner les actions pour lutter contre la violence machiste. Les féminicides ne sont pas des dommages collatéraux que réalisent certains hommes aliénés ; ils reposent sur les structures fondamentales de nos sociétés à travers l’institutionnalisation du genre.

 

La possession, la jalousie et le contrôle sont des attributs naturalisés de ce qu’on appelle l’Amour ; c’est ainsi que les relations violentes sont normalisées et rendent invisibles les autres modèles possibles. Tous les corps et modèles qui sortent de cette norme sont réprimés par la violence machiste. Les agressions contre les lesbiennes, les suicides d’adolescents transsexuels, les agressions contre les corps classés comme handicapés sont aussi des manifestations de la violence machiste.

 

La nuit et les fêtes sont un espace potentiel pour la violence. La nuit, l’alcool et l’insouciance servent de prétexte à la multiplication des agressions sexistes contre nous. Alors que pour certains les fêtes sont des espaces de plaisir et de désinhibition, pour d’autres ce sont des lieux d’agressions, d’exclusion et de travail.

 

L’économie capitaliste diminue les services sociaux et ce sont les femmes qui en sont victimes ; nous sommes assignées aux emplois dévalorisés et aux travaux de soin. Les femmes migrantes, sur qui pèse aussi le poids de l’héritage raciste et colonialiste de notre société, se retrouvent dans des situations d’isolement et de surexploitation au travail. Et aujourd’hui, les gouvernements utilisent les agressions sexuelles pour prendre des mesures racistes, rejetant encore et toujours la responsabilité du machisme sur ceux qu’ils identifient comme migrants ou étrangers.

 

Nous ne sommes ni victimes ni passives, nous sommes les protagonistes de nos vies et des sujets politiques qui ont décidé d’agir sur la transformation sociale de notre réalité. C’est l’heure d’aller au cœur du problème, de prendre des engagements et de faire des paris clairs pour combattre les violences machistes et les relations de pouvoir qui subordonnent les femmes. Nous savons quelles sont leurs origines et nous sommes prêtes pour les combattre.

 

Le Mouvement Féministe d’Euskal Herria est uni et prêt à donner une réponse percutante aux agressions et nous en aurons l’occasion le 9 avril prochain à Gasteiz. Nous vous invitons toutes à venir remplir les rues de nos colères, à montrer que nous sommes unies et à dire bien fort que nous répliquerons à chaque agression : 11 eraso, 12 erantzun, Feministok Prest ! Plus aucune agression sans réplique.

 

 

 

سنرد على اعتداءتكم

 

في الوقت الحاضر هو ضروري وعاجل أعادة التفكير في مايعنيه العنف، وخلق الإطار الذي يسمح لنا أن نفهم تعقيداته, وأشكاله العديدة. لا يتجسد العنف الذكوري فقط في الضرب والقتل. فمن الهيكلي ان يستند على نظام بأوساط النساء في خوف وتجنس جسد المرأة على أنها ضعيفة والذكور بأنها عدوانية. العنف الذكوري هو شبكة من العنف الذي هيكلة مجتمعنا ومن جهة النسوية لدينا مسؤولية ومطالبه لجعل هذه القضيه مرئية.

في حين يبدو أن السلطات قلقة للغاية من العنف ضد المرأة، والحقيقة هي أنه في الوقت نفسه يتم قطع في مساواة الميزانيات؛ الهيئات والمؤسسات لزيادة الوعي وتنسيق الموارد لمنع العنف ضد المرأة. قتل النساء هي الأضرار الجانبية التي تنتج عن مؤسسات مجتمعنا وليس الرجال فقط

حب السيطره والغيره الطبيعية هي أشكال معينة من العلاقات العنيفة. ويتم تحديدها من خلال نماذج أخرى غير مرئية: كالاعتداءات على المثليات،والمراهقين والمتحولين جنسيا والهجمات على هيئات التنوع الوظيفي والاحتياجات الخاصه هو أيضا عنف جنسي ..

الليل والأعياد هو الفضاء المحتمل للعنف. تحت ذريعة الكحول والإباحية. الهجمات الجنسية ضدننا تتكاثر. في حين أن بعض الأعياد هي الأماكن الترفيهية والسلوك الفاضح، والبعض الآخر هي أماكن للعدوان والإقصاء الاجتماعي والعمل.

تخفيضات الاقتصاد الرأسمالي في الخدمة الاجتماعية وللا رحمة للمرأة؛ .كالذي تواجهه النساء المهاجرات كالعزلة الاجتماعية والاستغلال في العمل.بالاضافه الي التعامل العنصري والاستعماري في مجتمعنا. اليوم، بالإضافة إلى أنها اليوم تستخدم هذه الاعتداءات الجنسيه على نشر العنصرية. التي تعمل على زيادة المدى الكامل للمشكلة.

 

 

نحن لسنا ضحايا أو وسيله، ولاكن نحن ابطال في حياتنا وهذا هو الموضوع الذي يقرر سياسات التحول الاجتماعي في واقعنا. وقد حان الوقت للذهاب إلى جذر المشكلة، لتوزيع وتقديم الالتزامات الواضحة لمكافحة العنف والقوة و الجنسيةالتي تجعل المرأة تابعة. نحن نعرف ما هي أصولهم، ونحن على استعداد لملاحقتهم.

الحركة النسوية من اوسكال هيريا بجد موحدة وعلى استعداد لإعطاء رد قوي على الهجمات ولدينا فرصة في 9 أبريل المقبل في فيتوريا. ولذالك نحن نشجع جميع الناس بملأ الشوارع بشكاوينا ، فالتظهر تحالفاتنا ولنقول بصوت عال وواضح أننا أمام كل الاعتداءات: وسنرد على اعتداءتكم.